KEP MEVZUATI

İÇERİK: İşveren,  ücret hesap pusulasını çalışana verdiğini ispatlamak için  maliyet ve zaman kaybına katlanarak, çalışanlara bordrolarını her ay imzalatmak ve bunların bir nüshasını da gerektiğinde ilgililere ispat için saklamak zorunda.

Çalışanlara verilmesi gereken ücret hesap pusulası ile ilgili yasal düzenlemeler  V.U.K. Madde 238 ve İş Kanunu Madde 37 de belirtilmiştir.  Bu yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, imza şartının olmadığını açıkça görebiliyoruz.

V.U.K. 238. Maddesinde : Ücret hesap pusulasının imzası ile ilgili olarak ;

“Hizmet erbabının soyadı, adı; ücretin alındığına dair imzası veya mührü (Ücretin ödenmesinde ayrıca makbuz alan iş verenlerin tutacakları ücret bordrosuna imza veya mühür konulması mecburi değildir.)” demektedir.

İş Kanunu 37. Maddesinde : Ücret hesap pusulasının imzası ile ilgili olarak ;

“İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.”  Demektedir.

Bu noktada KEP hesabına gönderilen ücret hesap pusulaları 24 saat içinde okunsun okunmasın teslim edilmiş sayılıyor ve Hukuki olarak da aksi ispatlanıncaya kadar KEP iletileri kesin delil sayılmaktadır.

25.08.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin aşağıdaki bölümleri bu konu ile ilgili yasal dayanakları sunmaktadır.

MADDE 12 – Kayıtlı elektronik posta hesabının kontrol edilmesi

(1) Hesap sahibinin ya da işlem yetkilisinin, KEP hesabına erişerek gelen iletileri kontrol etmesi esastır.

(2) Mücbir sebep hâlleri dışında KEP hesabına erişilmemesi durumunda o işgünü içinde gelen iletinin ertesi işgünü hesap sahibine ulaştığı ve okunduğu kabul edilir.

MADDE 15 – Hukukî sonuçlar

(1) KEPHS’nin KEP sistemi üzerinden sunduğu hizmetlere ilişkin olarak oluşturduğu kayıtlar ile KEP delilleri senet hükmündedir ve aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılır.

(2) KEP hesabı kullanılarak gerçekleştirilen tüm işlemlere ilişkin hukukî sonuçlar hesap sahibi üzerinde doğar.

Maliye Bakanlığı ebordro hizmeti ile,  657 Sayılı kanuna tabi memurların kendilerine ait bordrolarını  https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama adresinden listeleyip bordro detaylarını görüntüleyebilecekleri sistemi kullanıma sunmuştur.