Lisans Sözleşmesi

ÖNEMLİ – DİKKATLE OKUYUN: BU BELGE, BİLGİSAYAR YAZILIMI, İLGİLİ MEDYA, BASILI MATERYALLER VE ONLINE VEYA ELEKTRONİK DOKÜMANTASYON DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU ANLAŞMA İLE BİRLİKTE VERİLEN YA DA ONLİNE OLARAK İNDİRİLEN ASSİST YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. NİN YAZILIMLARINA (“YAZILIM”) İLİŞKİN OLARAK ASSİST YAZILIM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. İLE ARANIZDA TANZİM EDİLEN YASAL ANLAŞMADIR. İŞBU SÖZLEŞMEYİ, TAMAMINI OKUDUKTAN SONRA EN ALTTA BULUNAN “SÖZLEŞMEYİ VE ŞARTLARINI OKUDUM VE KABUL EDİYORUM” İBARESİNİ İÇEREN KUTUCUĞU İŞARETLEYEREK KABUL ETMİŞ OLMAKTASINIZ. ŞAYET, SÖZLEŞMEYİ, TÜZEL KİŞİLİK ADINA AKDEDECEKSENİZ, SÖZ KONUSU KUTUCUĞU İŞARETLEYEREK, İŞBU SÖZLEŞMEYİ İLGİLİ TÜZEL KİŞİLİK NAM VE HESABINA AKDETME YETKİNİZ OLDUĞUNU BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ SAYILMAKTASINIZ. SÖZLEŞMENİN TÜZEL KİŞİLİK NAM VE HESABINA AKDEDİLMESİ HALİNDE, AŞAĞIDA YER ALAN KULLANICI İBARESİ, SÖZ KONUSU TÜZEL KİŞİLİK İLE BAĞLI ŞİRKETLERİNİ DE KAPSAMAKTADIR. BU SÖZLEŞME ŞART VE KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ YA DA TÜZEL
KİŞİYİ TEMSİL YETKİNİZ YOK İSE, SÖZLEŞMEYİ KABUL ETMEMENİZ VE ASSİST YAZILIM’A AİT YAZILIM VE HİZMETLERİNİ KULLANMAMANIZ GEREKMEKTEDİR.

İşbu Lisans Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta ticari merkezi Cevizli Mah. Tansel Cad. Yeşil Sok. Adakule Rezidance Kat 17, Daire 90 Maltepe/İstanbul adresinde kayıtlı Assist Yazılım Teknolojileri A.Ş. “Assist Teknoloji” ile www.assisteknoloji.com adresinde yer alan web sitesine kayıt olan kullanıcı arasında aşağıdaki şartlarla akdedilmiştir. Elektronik ortamdaki sözleşme, kullanıcı tarafından www.assisteknoloji.com web adresinden, kabulü anında yürürlüğe girecektir.

1. SÖZLEŞMENİN KONUSU
İşbu Sözleşme ile Kullanıcı, Assist Teknoloji tarafından web ortamında kullanılmak üzere geliştirilen “Bordro Assist” markalı bilgisayar programının (“Yazılım”) kullanımı için gerekli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“5846 sayılı Kanun”)’nda tanımlı lisansı (“Kullanım Lisansı”) almıştır. İşbu Kullanım Lisansı, münhasır olmayan süreli lisanstır.

2. KULLANIM LİSANSI
2.1 Kullanım Lisansı, Kullanıcı’ya, Yazılım’ı, bu Sözleşme’de belirtilen hak ve sınırlar çerçevesinde, online satın alma sayfasında belirtilen fatura adresinde, satın alma işlemleri esnasında belirtilen paket ve kullanıcı sayısı ile Sözleşme’de belirtilen süreyle sınırlı olmak kaydıyla, bilgisayara yükleme, kurma, çalıştırma, görüntüleme ve kullanma hakkı verir.
2.2 Kullanım Lisansı, işbu Sözleşme süresince geçerli, münhasır olmayan basit lisans niteliğindedir. Bu kapsamda, Assist Teknoloji, aynı Yazılım’a ait lisansı dilediği üçüncü şahıslara verme, mali/telif haklarını dilediği biçimde kullanma hakkına sahiptir.
2.3 İşbu Sözleşme ile Yazılım’ın satışı yapılmamakta yalnızca Sözleşme’de belirtildiği şekilde kullanım lisansı verilmektedir.
2.4 Yazılım, Kullanıcı’ya fiziki olarak teslim edilmez; Assist Teknoloji’ye ait erişim merkezine uzaktan erişimle ve internet yoluyla indirilir ya da bulut üzerinden girilecek şifre/parola ile doğrudan kullanıma sunulur.
2.5 Kullanıcı;
i. Demo kullanıcı ve üye kullanıcı başlangıcı için, www.assisteknoloji.com web sitesi üzerinde talep edilen bilgileri tam, doğru ve güncel bir şekilde oluşturarak bu sözleşmeyi onaylaması gerektiğini, bu onaylama işlemi için gerekli yasal ehliyete haiz olduğunu beyan ve kabul eder.
ii. İşbu Lisans Sözleşmesi’ni onaylayarak, Assit Teknoloji‘nin (www.assisteknoloji.com) linkinde bulunan Gizlilik Politikasını da okuyup kabul ettiğini beyan ve kabul eder.
iii. Doğrudan kendisi veya yetkilisi ya da çalışanları, danışmanları, ilişkili olduğu tüzel yada gerçek kişiler aracılığıyla, Yazılım’ı kopyalayamaz, çoğaltamaz, değiştiremez; Yazılım üzerinde kısmen ya da tamamen değişiklik/tersine mühendislik işlemleri
yapamaz; parçalara/kısımlara ayıramaz, yeniden yapılandıramaz; aynı/benzer ürünlerin geliştirilmesi veya üretimi için kullanamaz.
iv. Yazılım üzerinde hak sahipliğini gösterir logo, marka veya diğer unsurları kaldıramaz, gizleyemez, değiştiremez, bunları başka amaçlarla kullanamaz, kopyalayamaz, çoğaltamaz.
v. Yazılım’ı ya da Yazılım için gerekli şifre/parola ya da lisans etkinleştirme anahtarını ödünç veremez, bedelli veya bedelsiz hiçbir surette üçüncü şahısların yararına sunamaz, kullandıramaz, yeniden satamaz, kiralayamaz ya da alt lisans veremez.
vi. Bu Sözleşme’yi ya da sahip olduğu hakları kısmen ya da tamamen üçüncü şahıslara devir/temlik edemez.
vii. Yazılım’ı, yürürlükte bulunan ulusal ve uluslararası mevzuata, internet kullanımına ilişkin kural ve yasalara aykırı olarak kullanamaz.
viii. İşbu Sözleşme’de belirtilen kullanıcı sayısını aşamaz, başka kullanıcı kopyası oluşturamaz.
ix. Yazılım’ı birden fazla sunucuya yükleyemez, başka bilgisayarların sabit diskine kuramaz ya da aynı sabit diske birden fazla kopya yükleyemez.
x. Yazılım’ı işbu Sözleşme’de yer alan amacı dışında ve hukuka aykırı kullanamaz veya bunları yapması için herhangi bir üçüncü şahsa izin veremez ve bu yöndeki bir fiile teşebbüs ve iştirak edemez.
xi. Kendisine verilen admin şifresinin değiştirilmesinden ve Sözleşme kapsamında kullanım hakkı vereceği diğer kullanıcıların yetkilendirilmesinden doğrudan sorumludur.
Yukarıda yer alan yükümlülüklerden herhangi birinin ihlali halinde, Kullanıcı, her bir ihlal için, en yüksek bordrolama yapılmış aydaki bordroların toplam tutarının %10’u kadar bir bedeli cezai şartı olarak, nakden ve defaten, talep üzerine derhal, Assist
Teknoloji’ye ödeyecektir. Cezai şartın tahsili, Assist Teknoloji’ın hukuki yollara başvurmasına engel değildir.
2.6 Kullanıcı, Yazılım’ı kabul ettiği teklifte belirtilen kullanıcı sayısını aşmamak ve birden fazla sunucuya yüklememek şartıyla bir bilgisayar iletişim ağı (network) altında kurabilir ve kullanabilir. Yazılım’ın birden fazla sunucuya yüklenmesi ya da teklifte belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için mutlaka yeni bir yazılım paketi veya ek lisans alınması gereklidir.
2.7 Kullanıcı, Yazılım’ı, kabul ettiği teklifte belirtilen paket ve kullanıcı sayısı ile sınırlı olarak kullanabilecektir. Fiyat teklifinde kabul edilen paket ve kullanıcı sayısında artış olması halinde, aynı teklifte yer alan ek bedeller ödenerek paket ve kullanıcı sayısı arttırabilecektir.
2.8 Kullanıcı, online sipariş formunu doldurması ile, Assist Yazılım tarafından web ortamından kullanılmak üzere geliştirilen “BordroAssist” markalı bilgisayar programının (“Yazılım”) tek bir kullanıcı için yazılımın bir kopyasının, demo (deneme) amaçlı olarak ve 15 (Onbeş gün) süre ile sınırlı bir defaya mahsus olmak üzere bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması görüntülenmesi bedelsiz olarak tanınmıştır. Söz konusu sürenin bitimiyle, Kullanıcı’nın üyeliği, türü hizmet seviyesi, işlevsellik, kampanyalar ya da sözleşme süresine göre belirlenecek ücretli üyelik haline getirecektir. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak, yazılımın tüm modüllerini veya belirli modüllerini seçip, bunları daha sonra düşürüp yükseltebilecektir. Kullanılmak istenen her bir modül için yıllık bazda kiralama yapılabilmekle beraber, ödeme işlemi gerçekleşmiş ve kullanıma sunulmuş modülün iptal edilmesi durumunda ücret iadesi yapılmayacaktır. Kiralama dönemi içerisinde ödemesi yapılmış ve iptal edilen modül, kiralama döneminin sonuna kadar istenirse kullanılmaya devam edilebilir. Dönem içerisinde ek olarak modül satın alınabilir. İş bu sözleşme ile belirlenen Demo kullanım süresinin sona ermesi ve ücretli üyeliğe geçilmemesi halinde, sistemde yüklü tüm veriler silinecek olup bu konuda Assist Teknoloji’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
2.9 Assist Teknoloji, önceden haber vermeksizin Yazılım ve Yazılım’ı kullanırken yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış basılı ya da elektronik yazılı materyaller (“Dokümantasyon”) üzerinde değişiklikler yapma, yeni versiyon ve sürümlerini çıkarma hakkına sahiptir. Üretimden kalkan sürüm ve versiyonların destek hizmeti Assist Teknoloji’den temin edilemez.
2.10 Assist Teknoloji, Kullanım Lisansı’nı takip etmek, lisanssız kullanımların önüne geçmek ya da lisans doğrulama, aktifleştirme ya da kullanıma son vermek amacıyla ve işin gerekleriyle sınırlı olarak; Kullanıcı nezdindeki Yazılım’a, kurulu bulunduğu donanıma, ürün ID’sine, modüllerine, etkinleştirme anahtarına, etkinleştirme işlemine, kullanılan ya da kullanılmayan fonksiyonlara ve konfigürasyonundan ibaret bilgilere otomatik olarak herhangi bir yolla erişebilir, bunları izleyebilir, kayıt altına alabilir. Kullanıcı, belirtilen amaçla sınırlı olmak üzere gerekli erişim iznini işbu Sözleşme ile verdiğini kabul etmiştir.
2.11 Assist Teknoloji, Üyelik sözleşmesinin devamı boyunca Yazılım’ın kullanılması ile oluşan ya da yüklenilen bilgi ve verilerin kaybını önlemek için yazılım ve donanım seviyesinde gerekli tedbirleri almakla birlikte Kullanıcı da bilgi ve veri içeriklerinin kopyalarını saklayacaktır.
2.12 Üyelik sözleşmenin sonlandırılması durumunda, Kullanıcı verilerin kopyasının almayı talep edebilir. Bu talep gerçekleşmez ise, üyelik sözleşmesinin son bulması ile birlikte sistemde yüklü veriler silinecek olup, bu konuda Assist Teknoloji’ in hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.
2.13 Kullanıcı, oluşan ya da yüklenen verileri, Assist Teknoloji veya işbirliği yapacağı Veri Saklama merkezlerince Türkiye’de veya yurt dışında saklanabileceğini ve yazılıma erişim ve kullanım için gerekli alt yapıyı da yine aynı yöntemle yapabileceğini kabul eder.
2.14 Yazılım ve Dokümantasyon’un 5846 sayılı Kanun ile diğer ilgili mevzuattan doğan telif hakları ile diğer tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları Assist Teknoloji’ye aittir. Bu kapsamda, Assist Teknoloji’i, işbu Sözleşme hükümlerinin doğrudan ya da dolaylı olarak ihlal edilmesi halinde
Sözleşme’nin tek taraflı olarak derhal fesih hakkı ile Yazılım’ın ve Kullanma Lisansı’nın, işbu Sözleşme’de yer alan hükümlere aykırı olarak kullanılması halinde, Assist Teknoloji, Yazılım’ın kullanımını direkt durdurma, men etme ve diğer yasal yollara başvurma hakları saklıdır. Bu durumda, yasaların düzenlediği cezai/hukuki yaptırımların yanı sıra, Kullanıcı, Assist Teknoloji’ın bu nedenle uğradığı/uğrayacağı her türlü maddi (kar kaybı dahil) ve manevi zararları da karşılamakla yükümlü olacaktır.

3. TEKNİK DESTEK
3.1 Assist Teknoloji, işbu Sözleşme’nin kabul edildiği tarihi takip eden 1 (bir) aylık süre
içerisinde 12 (oniki) saatlik eğitim, talep halinde ücretsiz olarak verecektir.
3.2 Teknik destek hizmetleri, işbu Sözleşme’nin imzalandığı tarihi takip eden 1 (bir) aylık süre
sonunda kendiliğinden sona erecek olup Kullanıcı’nın talep etmesi halinde, taraflarca
mutabık kalınacak ücret karşılığında teknik destek hizmeti sunulacaktır.
3.3 Teknik destek hizmetleri, Yazılım’ın dosyalarına ve verilerine müdahale ile çözülebilecek
sorunların ve program hatalarının çözümü ile Yazılımı kullanacak kullanıcı sayısına göre
belirlenecek Kullanıcı personeline başlangıç eğitiminin verilmesini kapsar. Verilecek
hizmetlerin kapsam ve şartları işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası niteliğindeki “Teknik
Hizmet Detayları” başlıklı ekinde (EK-1) belirtilmiştir.

4. SINIRLI SORUMLULUK
4.1 Assist Teknoloji, Yazılım’ın kullanımı nedeniyle ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki, mali sonuçlardan ve kazanç kaybı gibi doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiçbir biçimde sorumlu değildir. Yazılım’ın kullanılması ile ilgili olarak öne sürülecek taleplerde Assist
Teknoloji’nin mali sorumluluğu KULLANICI’ nın ödemiş olduğu “yazılım kullanma lisans bedeli” ile sınırlıdır.
4.2 KULLANICI, kullanma lisansını aldığı Yazılım’ı, Dokümantasyon’da belirtilen kendisinin temin edeceğini asgari teknik özelliklere sahip bir donanım üzerinde kullanacağını Assist Teknoloji’ın yazılım-donanım uyuşmazlığı ile ilgili hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını kabul eder.
4.3 Assist Teknoloji;
(i) Yazılım’ın yanlış ya da mevzuata aykırı kullanılmasından doğan arızalardan, donanım veya işletim sistemi arızalarından, Assist Teknoloji’ye ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılımlardan doğan arızalardan ve/veya işletim sistemi, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı hatalarından doğan arızalardan doğan gecikme ve zararlardan,
(ii) voltaj dalgalanması, genel ya da özel elektrik kesintisi, virüs bulaşması ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan gecikme ve zararlardan,
(iii) Kullanıcı hatalarından doğan gecikme ve zararlar ile genel olarak donanım ile Yazılım’ın usulüne ve Dokümantasyon’a uygun kullanılmamış olmasından doğan gecikme ve zararlardan,
(iv) Yazılım’ın çalışmasını etkileyen yazılım ve/veya donanımda değişiklik ya da uyarlama yapılmasından kaynaklanan gecikme ve zararlardan,
(v) doğal afet, sel, deprem ve benzeri mücbir sebepler nedeniyle hizmette meydana gelebilecek aksamalardan
(vi) her halükarda Assist Teknoloji’ye yüklenemeyecek sebeplerden kaynaklanan gecikme ve zararlardan sorumlu değildir.
4.4 Assist Teknoloji, işbu Sözleşme kapsamında, Kullanıcı’nın uğradığını iddia ettiği zararların kesinleşmiş bir yargı kararı ile tevsik edilmesi halinde, 4.1 maddesi kapsamında sorumlu olacaktır.

5. GİZLİLİK
5.1 Yazılım’ın kullanılması için girilen şifre/parola ve benzeri veriler ile Yazılım’a yüklenen tüm bilgi ve belgelerin doğruluğundan, verilerdeki yanlışlıklardan, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulmasından, bu bilgilerin bir başkası tarafından ele geçirilerek/öğrenilerek
kullanılması Yazılım’a ya da Yazılım üzerinden ulaşılan yerlere erişim yapılmasından kaynaklanan sorunlardan ve sonuçlarından münhasıran Kullanıcı sorumludur.
5.2 Taraflar, Sözleşme’nin geçerlilik süresi içinde ve hitam tarihinden sonra, Sözleşme sürecinde kendilerine arz edilen ya da kendiliğinden öğrendikleri, tüm veri, örnek, teknik, ekonomik ve hukuki bilgi, ticarileşme-araştırma stratejileri ve projeleri ve know-how da
dahil olmak üzere her türlü yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda sunulan tüm bilgiler, belgeler, yöntemler, teknikler ve süreçler, hukuki/mali/teknik bilgiler/veriler, iş planları, iş/pazarlama stratejileri, müşteri listeleri ve bilgileri, fiyat listeleri, muhasebesel bilgi ve
belgeler, çalışanlarla ilgili bilgiler, süreç tarifleri, know-how, yeni ürün geliştirme ile ilgili bilgiler ve tarifler, bilimsel ve teknik şartnameler, dokümantasyon, patent, faydalı model, marka, tasarım, eser gibi fikri ve sınai hakların konusunu teşkil eden ürün ve usuller ile
bunlara istinaden yapılmış/yapılacak başvurular, her türlü sözleşmeler dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgi, belge ve ticari sırrı gizli tutmayı, elektronik posta dahil hiçbir yolla üçünü şahıslara ifşa etmemeyi ve edilmesini engellemeyi gayrikabili rücu kabul ve taahhüt ederler.

6. ÜCRET
6.1 İşbu Sözleşme konusu Kullanım Lisansı’nın bir yıllık lisans bedeli, online sipariş formu/fiyat teklif formunun doldurulması ile hesaplanan bedeldir. Online sipariş formunun/fiyat teklifi formunun kabul edilmesi ve işbu Sözleşme’nin kabul edilmesi ile bedel ve ödeme koşulları da kabul edilmiş olacaktır.
6.2 Lisans Bedeli ile madde 3.1’de belirtilen teknik destek hizmeti bedeli, işbu Sözleşme’nin kabul edilerek online sipariş formu/fiyat teklif formunda belirtilen vadede ödeyecektir.
6.3 Süresinde/vadesinde tam olarak ödenmeyen bedeller için aylık %3 (yüzdeüç) vade farkı uygulanacaktır. Yazılımın kullanılmaya başlamasından 2 ay geçtikten sonra, birden fazla defa istenmesine rağmen Kullanıcının ödeme’yi geciktirme çabası vb durumlarda Assist Teknoloji söz konusu üyeliği kapatma hakkına sahip olup, Kullanıcının sistemdeki verileri ile ilgili hiçbir sorumluluğu da olmayacaktır.
6.4 İşbu Sözleşme kapsamında tüm ödemeler Assist Teknoloji’in aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılacaktır:
[Garanti Bankası/ Maltepe Çarşı Şubesi/IBAN: TR06 0006 2000 7420 0006 2973 44]
6.5 Herhangi bir ödemenin süresinde tam olarak yatırılmaması halinde, Assist Teknoloji, Yazılım’ın kullanımını durdurma hakkına ve/veya işbu Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE SONA ERME
7.1 İşbu Sözleşme ile Kullanıcı’ya tanınan Kullanım Lisansı, işbu Sözleşme’nin kabul edildiği tarih itibariyle 1 (bir) yıl süre ile geçerlidir.
7.2 Kullanım Lisans, yukarıda belirtilen 1 (bir) yıllık sürenin sonunda kendiliğinden sona erecektir. Kullanıcı’nın sürenin bitiminden en az 15
(onbeş) gün öncesinden yazılı bildirimde bulunması ve/veya yeni dönem için belirlenen yıllık lisans bedeli ile teknik destek hizmet bedelinin ödenmesi halinde, Sözleşme’nin süresi 1 (bir) yıl süre ile uzatılacaktır.
7.3 Taraflardan birinin, ödeme yükümlülüğü dahil ve bununla sınırlı olmamak kaydıyla, işbu Sözleşme’den doğan yükümlülüklerinden herhangi birini zamanında, tam ve gereği gibi yerine getirmemesi ve/veya ihlal etmesi halinde, diğer taraf, işbu Sözleşme’yi derhal, tek taraflı ve diğer tarafa tazminat ödeme yükümlülüğü olmaksızın feshetme hakkına sahip olacaktır.
7.4 Taraflardan herhangi birinin, iflas etmesi, konkordato ilan etmesi, aciz/borçlarını ödeyemez durumda olması halinde diğer taraf, tüm taleplerini saklı tutarak işbu Sözleşme’yi derhal feshetme hakkına sahip olacaktır.

8. DİĞER HÜKÜMLER
8.1 Kullanıcı, online sipariş formunda yer alan adresin kanuni tebligat adresi olduğunu ve adres değişikliğinin Assist Teknoloji’ ye en geç 15 (onbeş) gün içinde yazılı olarak bildirilmemesi halinde Sözleşme’de belirtilen adreslere yapılacak tebligatların Tebligat Kanunu ve sair yasal mevzuat çerçevesinde geçerli tebligat olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.
8.2 Yazılımın tüzel kişilik adına kullanılacak olması halinde, online sipariş formunun ilgili tüzel kişi yetkilisi tarafından tüzel kişilik nam ve hesabına doldurulması zorunludur. Tüzel kişi adına kabul edilen sözleşmelerde, Sözleşme’nin kabul edilmesi ile, Sözleşme’nin tüzel kişilik yetkilisi tarafından akdedildiği beyan ve taahhüt edilmiş sayılacaktır.
8.3 İşbu Sözleşme’ye ilişkin olarak bir Taraf’ın diğer Taraf’a yapacağı her türlü ihbar, ihtar ve bildirimler, noter marifetiyle, iadeli taahhütlü mektupla, telgrafla veya alındı iletili elektronik posta ile yapılmadıkça geçerli olmayacaktır.
8.4 Sözleşme, tüm ekleriyle bir bütün olup ekler Sözleşme’nin ayrılmaz birer parçasıdır. Assist Teknoloji kullanım lisansı koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen,
güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarih itibari ile, tüm kullanıcılar bakımından hüküm ifade eder.
8.5 Sözleşme’den doğan herhangi bir hakkın süresi içinde kullanılmamış olması, o haktan feragat edildiği anlamına gelmez.
8.6 Kullanıcı, işbu Sözleşme’yi ve/veya Sözleşme’den kaynaklanan hiçbir hak ve yükümlülüğünü, kısmen ya da tamamen, Assist Teknoloji’nin önceden alınmış yazılı onayı olmaksızın hiçbir şekilde üçüncü kişilere temlik ve/veya devir edemez.
8.7 Taraflar, İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflarda İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerini yetkili kılmışlardır.

EK-1
TEKNİK DESTEK HİZMETLERİ KAPSAMI

1. Teknik destek hizmetleri, Yazılım’ın dosyalarına ve verilerine müdahale ile çözülebilecek sorunların ve program hatalarının çözümü ile Yazılımı kullanacak kullanıcı sayısına göre belirlenecek Kullanıcıların başlangıç eğitiminin verilmesini kapsar. Teknik destek hizmetleri, aşağıdaki şartlar doğrultusunda, Sözleşme’nin imzalandığı tarihi takip eden 1 (bir) aylık süre içinde 12 (oniki) saatlik eğitim, telefon ve uzaktan bağlantı şeklinde online sipariş formunda belirtilen ücretin ödenmiş olması kaydıyla verilecek olup bu sürenin bitiminde Kullanım Lisansı’nın devam etmesi halinde ayrıca ücrete tabi olacaktır.

2. Yazılımın kurulumu ve implementasyonu 1 (bir) aylık süre içerisindeki 12 (oniki) saatlik eğitim saatine dahildir. Eğitim, 1 (bir) Assist Teknoloji çalışanı tarafından verilecek olup daha fazla adam istenmesi halinde adam/gün üzerinden ek ücret alınacaktır. Eğitimler, telefon ve uzaktan bağlantı şeklinde verilecektir. Yerinde destek için ek ücret bedeli yansıtılacak olup, adresin İstanbul dışında olması halinde, konaklama, ulaşım ve yemek masrafları Kullanıcı tarafından karşılanacaktır.

3. Yazılım’da Kullanıcı’nın talebi doğrultusunda yapılacak değişiklikler ve/veya geliştirmeler ile yukarıda belirtilen eğitim süresi dışındaki eğitimler, Teknik Destek Hizmetleri kapsamında olmayıp Assist Teknoloji tarafından, tarafların mutabık kalacakları koşullarla ayrıca ücretlendirilecektir.

4. Teknik Destek Hizmetleri, telefonla ya da uzaktan bağlantı yolu ile, Pazartesi-Cuma günleri saat 09:00-17:00 saatleri arasında verilecektir. İşbu gün ve mesai saatleri dışında ya da Kullanıcı’nın yerinde hizmet verilmesini talep edilmesi hallerinde, adam/saat üzerinden ve tarafların mutabık kalacakları koşullarla ayrıca ücretlendirilecektir.

5. Aşağıdaki haller ücretsiz teknik destek kapsamı dışında olup Assist Teknoloji’in herhangi bir garanti ya da servis taahhüdü yoktur:
i. Yazılım’ın yanlış ya da mevzuata aykırı kullanılmasından doğan arızalar, donanım veya işletim sistemi arızaları, Assist Teknoloji’e ait olmayan veritabanı yazılımı ve diğer yazılımlardan doğan arızalar, işletim sistemi, iletişim ağı (network) tasarım ve bağlantı
hatalarından doğan arızalar, voltaj dalgalanması ve elektrik kesilmesinden, virüs bulaşması, siber saldırı ve benzeri çevresel faktörlerden kaynaklanan hatalar, Kullanıcı hatalarından doğan arızalar ile genel olarak donanım ile Yazılım’ın usulüne ve Dokümantasyon’a uygun
kullanılmamış olmasından, Yazılım’ın çalışmasını etkileyen yazılım ve/veya donanımda değişiklik ya da uyarlama yapılmasından kaynaklanan arıza ve sorunlara ilişkin Assist Teknoloji’in garanti/servis taahhüdü yoktur.
ii. Yazılım içinde yer alan varsa üçüncü şahıs yazılımlarının lisans ve garanti koşulları, söz konusu yazılımların orijinal lisans sözleşmelerine/koşullarına tabidir. Assist Teknoloji’in üçüncü şahıs yazılımlarına ilişkin herhangi bir garanti/servis taahhüdü yoktur.